Back to Top
 

LICENČNÍ PODMÍNKY

Bontia, a.s., IČ: 257 52 871, se sídlem Praha 4, Michle, Ohradní 1424/2b, PSČ 140 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5875 (dále jen Poskytovatel).

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel poskytuje svým zákazníkům (dále jen Uživatel) nevýhradní oprávnění užívat program Bontia Studio (dále jen Software), který je možné stáhnout z webových stránek Poskytovatele a který je určen pro vytváření obsahů fotoknih (dále jen Obsah) a jejich odesílání do tisku a publikování v elektronické podobě. Uživatel stažením Softwaru uzavírá tuto licenční smlouvu a vyjadřuje souhlas se všemi jejími podmínkami.
Poskytovatel poskytuje společně se Softwarem i internetové služby specifikované na adrese www.bontia.cz.
Tyto služby je oprávněn kdykoli změnit nebo zrušit. 

2. COPYRIGHT

Práva k Softwaru i všem jeho částem náleží Poskytovateli a/nebo jejích dodavatelů. Software je pod ochranou zákonů a mezinárodních dohod chránících autorská díla a duševní vlastnictví.

3. AKTUALIZACE

Tyto podmínky se rovněž vztahují na aktualizace Softwaru. Uživatel Softwaru souhlasí s prováděním automatických aktualizací Softwaru, a to formou stažení těchto novějších verzí prostřednictvím již nainstalovaného Softwaru.

4. OMEZENÍ

Není dovoleno Software upravovat nebo provádět jeho zpětnou analýzu. Není dovoleno Software zahrnovat do jiných programových produktů a takto vzniklé programy šířit. Software je možno používat jen k účelům, ke kterým byl vytvořen. Uživatel může Software jakkoliv kopírovat, šířit, zveřejnit na internetových serverech apod., avšak takové šíření či zpřístupnění nesmí být úplatné či podmíněno jakoukoliv protihodnotou či výhodou. Software tak není dovoleno prodávat, pronajímat, půjčovat za úplatu, poskytovat na leasing či jinak úplatně zpřístupnit. Je bezpodmínečně nutné dodržovat veškerá technická omezení v Softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby.

5. PŘENOSY DAT

Uživatel je oprávněn pomocí Softwaru stahovat informace ze serverů Poskytovatele (např. šablony designů, šablony stran, seznamy prodávaných produktů, jejich popisy a ceny, informace o nové verzi Softwaru). V průběhu datové komunikace se servery bude Software odesílat technické informace. V některých případech nebude Uživatel na toto odesílání výslovně upozorněn. Použitím Softwaru Uživatel vyjadřuje souhlas s přenosem těchto informací. Poskytovatel tyto informace nepoužije ke kontaktování Uživatelů.

6. PRÁVA UŽIVATELŮ

Veškerá vlastnická práva k Obsahu zůstávají Uživateli.
Pokud se uživatel rozhodne zveřejnit (pomocí funkce „Sdílet“) svůj Obsah, odpovídá za to, že tento Obsah není protiprávní, přičemž Poskytovatel není povinen na tento Obsah dohlížet. Poskytovatel předem nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem zveřejněným uživateli a zříká se jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.
Dozví-li se Poskytovatel o protiprávní povaze Obsahu, vyhrazuje si právo (avšak není povinen) obsah odstranit a případně ukončit Uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv Obsahu, který tyto podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.
Uživatel souhlasí s tím, že Obsah nebude zahrnovat materiály, které jsou předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, popř. předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech).
Pokud se Uživatel rozhodne zveřejnit (pomocí funkce „Sdílet“) svůj Obsah na webových stránkách Poskytovatele, uděluje Poskytovateli celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k Obsahu, který umístil na webových stránkách Poskytovatele a to zejména k zobrazování pro ty, kteří k Obsahu dostali prostřednictvím vlastníka Obsahu přístup. 
Platnost udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku vyžádání a následném smazání Obsahu administrátorem webových stránek Poskytovatele.

7. ZÁRUKA A JEJÍ OMEZENÍ

Dodrží-li Uživatel pokyny k užívání Softwaru, bude Software v podstatných rysech fungovat. Poskytovatel poskytuje Uživatelům záruku na fungování jen v rozsahu správného vytisknutí jejich dat, přičemž neodpovídá za ztrátu těchto dat. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené jednáním nebo opomenutím Uživatelů, jednáním třetích osob nebo událostmi, které jsou mimo odpovídající kontrolu Poskytovatele. 

8. VÝLUKA ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Poskytovatel zpřístupňuje Software Uživatelům zdarma. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za jakost Softwaru a neodpovídá za škody způsobené použitím tohoto Softwaru, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Softwaru. 
Uživatel je sám odpovědný za to, aby užíval vždy poslední Poskytovatelem zpřístupněnou verzi Softwaru, jakož i za použití antivirového programu a dalších bezpečnostních opatření (firewall, zálohování dat aj.). Ačkoliv Poskytovatel provádí upgrade Softwaru a přizpůsobuje jej změnám technologií, neodpovídá za škody, pokud byly způsobeny vyšší mocí, kterou se rozumí mj. chyba Softwaru zapříčiněná v důsledku vad softwaru třetích osob, který je nezbytný k provozuschopnosti Softwaru, popř. v důsledku útoku třetích osob bez ohledu na způsob provedení.
Touto výlukou odpovědnosti není dotčena odpovědnost Poskytovatele za vady či škodu způsobenou v souvislosti se zhotovením fotoproduktu na základě objednávky Uživatele, a to v rozsahu uvedeném v Obchodních podmínkách Poskytovatele.